logo dion egg processing ltd

Политика за защита на личните данни


При използване на уебсайт http://www.eggprocessing.net/ твоите лични данни се обработват от "ДИОН ИНЖИНЕРИНГ" ООД.

Ние обработваме твоите лични данни на следните основания:

Когато поръчваш някоя от нашите услуги

Ние обработваме личните ти данни, за да изпълняваме своите задължения към теб, както и за да можем да се възползваме от нашите права по договора.

Цели на обработката:

На това основание е възможно да обработваме следните данни:

Обработката на посочените лични данни за нас се явява задължителна (обработка на договорно основание), за да може да сключим договора с вас и да го изпълняваме.

Предоставяне на твоите данни на трети лица:

Ние предоставяме твои лични данни на трети лица, за да предложим качествено и комплексно обслужване. Не предоставяме твои лични данни на трети лица, преди да се уверим, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни като се стремим да осъществяваме строг контрол за изпълнение на тази цел. В този случай ние оставаме отговорни за конфиденциалността и сигурността на данните.

Лични данни предоставяме на следните категории получатели (администратори на лични данни):

Данните, събрани на това основание изтриваме 5 години след прекратяване на договорното отношение с вас. Срокът е определен от 5-годишния давностен срок за възможните претенции от сключването на договора.

Когато изпълняваме наши законови задължения

Възможно е в закона да е предвидено задължение за нас да обработваме личните ти данни. В тези случаи ние сме длъжни да извършим обработката, като например:

Данните, събрани съгласно предвидено задължение в закона, изтриваме след като задължението за събиране и съхранение бъде изпълнено или отпадне.

Обработка на основание - изрично съгласие

Ние обработваме Вашите лични данни на това основание само след изрично, недвусмислено и доброволно съгласие от ваша страна. Няма да предвиждаме каквито и да е неблагоприятни последици за вас, ако откажете обработването на личните данни.

Ако ни дадете съответното съгласие и до неговото оттегляне или прекратяване на всякакви договорни отношения с вас:

Оттегляне на съгласието

Предоставените съгласия могат да бъдат оттеглени по всяко време. Ако оттеглите съгласието си за обработване на лични данни, ние няма да използваме личните ви данни и информация за определената по-горе цел.

За да оттеглиш даденото съгласие е необходимо само да се свържеш с нас на посочените контакти.

Данните, събрани на това основание, изтриваме при искане от ваша страна или 2 години след първоначалното им събиране.

Защита на твоите лични данни

За осигуряване на максимална защита на личните данните на своите служители и клиенти, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, както и най-добрите практики от международни стандарти заедно с практическите разяснения и практики дадени от Комисията за защита на лични данни последно обновени от дата 01.04.2019г.

С цел максимална сигурност при обработка на личните данни в т.ч. при пренос и съхранение на вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и други.

Работим с единствено с обработващи лични данни, които осигуряват еквивалентни стандарти за сигурност и са приведени към изискванята на Регламента (ЕС) 2016/679.

Лични данни, които сме получили от трети лица

В някои случаи се налага да обработваме ваши лични данни, които не са ни предоставени от вас лично, а сме получили от трети лица. Това са следните данни:

Права на Потребителите

Кaто потребител можеш да упражняваш своите права и на имейл dionengineeringbg@gmail.com

Ти имаш всички права за защита на личните данни, като потребителите имат право на:

Можеш да поискаш изтриване на своите данни, ако:

Можеш да ограничиш обработването на лични данни от наша страна, когато:

Право на жалба до надзорния орган

Можеш да подадеш жалба срещу незаконосъобразно обработване на личните ти данни до Комисия за защита на личните данни или до компетентния съд.